Art. 122. - [Pożyczka na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych] - Prawo o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1247 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r.
Art.  122.  [Pożyczka na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych]
§  1. 
Prokuratorowi może być przyznana pomoc finansowa w postaci pożyczki finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy to także prokuratorów w stanie spoczynku.
§  2. 
Środki na pomoc finansową stanowią do 5% rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych prokuratorów.
§  3. 
W przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 93, pożyczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokości uwzględniającej średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe, publikowane przez Narodowy Bank Polski.
§  4. 
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób planowania i wykorzystywania środków na pomoc finansową oraz tryb i warunki jej przyznawania, wysokość środków własnych prokuratora, uwzględniając udział kolegiów prokuratur albo zebrania prokuratorów w przyznawaniu pomocy oraz zasadę racjonalności gospodarowania środkami.
§  5. 
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do prokuratorów będących żołnierzami zawodowymi.