Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1302 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Art.  90.  [Zasada jawności posiedzeń sądowych]
§  1.  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie.
§  2.  Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.