[Rozstrzygnięcie w przedmiocie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności] - Art. 152. - Prawo o postępowaniu przed sądami... - Dz.U.2022.329 t.j. - OpenLEX

Art. 152. - [Rozstrzygnięcie w przedmiocie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności] - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.329 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  152.  [Rozstrzygnięcie w przedmiocie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności]
§  1. 
W razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej.
§  2. 
Przepisu § 1 nie stosuje się do aktów prawa miejscowego.