Art. 80. - [Granice staranności zawodowej notariusza] - Prawo o notariacie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1799 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2023 r. do: 31 maja 2024 r.
Art.  80.  [Granice staranności zawodowej notariusza]
§  1. 
Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
§  2. 
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
§  3. 
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
§  4. 
Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art. 94 § 1.