[Dopuszczalność podjęcia przez notariusza dodatkowego zatrudnienia] - Art. 19. - Prawo o notariacie. - Dz.U.2020.1192 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Dopuszczalność podjęcia przez notariusza dodatkowego zatrudnienia] - Prawo o notariacie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1192 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  19.  [Dopuszczalność podjęcia przez notariusza dodatkowego zatrudnienia]
§  1. 
Notariusz nie może podejmować zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody rady właściwej izby notarialnej, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego, chyba że wykonywanie tego zatrudnienia przeszkadza w pełnieniu jego obowiązków.
§  2. 
Notariuszowi nie wolno także podejmować zajęcia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywanego zawodu. Nie wolno mu w szczególności zajmować się handlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w interesach.
§  3. 
O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub zajęcia notariusz jest obowiązany zawiadomić prezesa rady właściwej izby notarialnej. Rada rozstrzyga, czy podjęcie zatrudnienia lub zajęcia nie uchybia obowiązkom notariusza albo powadze wykonywanego zawodu. Jeżeli rada nie wyrazi zgody na zatrudnienie lub zajęcie, o których mowa w § 1 i 2, sprawę, na wniosek notariusza, rozstrzyga Krajowa Rada Notarialna, której decyzja jest ostateczna.