Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1192 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  18.  [Obowiązek zachowania tajemnicy]
§  1.  Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
§  2.  Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.
§  3.  Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.
§  4.  Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji:
1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)

- w zakresie określonym tymi przepisami.