Art. 8. - [Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej; sposoby i zakres kontroli] - Prawo o miarach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2166 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2020 r.
Art.  8.  [Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej; sposoby i zakres kontroli]
1. 
Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:
1)
w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
2)
w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3)
w ochronie praw konsumenta,
4)
przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
5)
przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej,
6)
w obrocie

- i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

2. 
Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:
1)
zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu - przed wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu lub
2)
legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową - przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania, a także
3)
legalizację ponowną - w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.
2a. 
Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanej dalej "oceną zgodności", które są stosowane w dziedzinach, o których mowa w ust. 1, i zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają w użytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej.
3. 
Legalizacja jednostkowa jest legalizacją pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania.
4. 
(uchylony).
4a. 
(uchylony).
5. 
Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego może obejmować:
1)
zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową oraz legalizację ponowną;
2)
zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową;
3)
wyłącznie zatwierdzenie typu;
4)
legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową i legalizację ponowną;
5)
wyłącznie legalizację ponowną.
6. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów, mając na względzie niezbędność, z punktu widzenia obszarów zastosowań, objęcia określonych przyrządów pomiarowych prawną kontrolą metrologiczną, zakres ilościowy tych zastosowań, dziedziny pomiarowe, w których są one stosowane, oraz zobowiązania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.