Art. 95. - [Fora orzekania; formy rozstrzygnięć] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  95.  [Fora orzekania; formy rozstrzygnięć]
1. 
Sąd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub na posiedzeniu.
2. 
Rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego zapadają w formie orzeczeń lub postanowień. Orzeczenie może być wydane jedynie na rozprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.