Art. 90. - [Zasada skargowości] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  90.  [Zasada skargowości]
1. 
Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionego oskarżyciela.
2.  4
 Minister Sprawiedliwości może polecić wszczęcie dochodzenia albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu.
2a. 
W wypadku określonym w ust. 2 Ministrowi Sprawiedliwości przysługują prawa strony.
3. 
Jeżeli adwokat świadczy w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym pomoc prawną na podstawie obowiązujących tam przepisów o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników z Unii Europejskiej, sąd dyscyplinarny, który wszczął postępowanie dyscyplinarne, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ w tym państwie, przesyłając temu organowi odpis wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4 Z dniem 11 grudnia 2009 r. art. 90 ust. 2 w zakresie obejmującym zwrot "albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym", został uznany za niezgodny z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08 (Dz.U.2009.210.1628).