Art. 89. - [Samodzielność jurysdykcyjna sądu dyscyplinarnego; zasada swobodnej oceny dowodów] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  89.  [Samodzielność jurysdykcyjna sądu dyscyplinarnego; zasada swobodnej oceny dowodów]
1. 
Sąd dyscyplinarny jest w zakresie orzekania niezawisły.
2. 
Sąd dyscyplinarny rozstrzyga samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i orzeka na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów, uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.