Art. 72. - [Przesłanki skreślenia adwokata z listy] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  72.  [Przesłanki skreślenia adwokata z listy]
1. 
Okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w wypadku:
1)
śmierci;
2)
wystąpienia z adwokatury;
3)
przeniesienia siedziby zawodowej do innej izby adwokackiej;
4)
objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza;
4a)
podjęcia zatrudnienia na stanowisku Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy lub referendarza;
5)
powołania do wojskowej służby zawodowej;
6)
(uchylony);
6a)
(utracił moc);
7)
utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu.
8)
(uchylony).
1a. 
Adwokata skreśla się z listy adwokatów również w razie orzeczenia przez sąd dyscyplinarny kary wydalenia z adwokatury.
2. 
Okręgowa rada adwokacka może odmówić skreślenia z listy adwokatów z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli przeciwko adwokatowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.