Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1513 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  6.  [Tajemnica adwokacka]
1.  Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
2.  Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
3.  Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
4.  Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018)

- w zakresie określonym tymi przepisami.