Art. 58. - [Kompetencje Naczelnej Rady Adwokackiej] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  58.  [Kompetencje Naczelnej Rady Adwokackiej]

Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy:

1)
reprezentowanie adwokatury;
1a)
uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby;
2)
nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady;
4)
ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib;
5)
ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb adwokackich, a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad ich wynagradzania;
5a)
określanie zasad działania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru;
5b)
określanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego;
6)
wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3;
7)
(uchylony);
8)
rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich;
9)
udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;
10)
rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej;
11)
uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych;
11a)
uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
12)
uchwalanie regulaminów dotyczących:
a)
zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1,
b)
zasad odbywania aplikacji adwokackiej,
c)
zasad funkcjonowania rad adwokackich,
d)
zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,
e)
(uchylona),
f)
wzorów pieczęci organów adwokatury,
g)
zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich,
h)
zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1,
i)
działania rzeczników dyscyplinarnych,
j)
(utraciła moc),
k)
zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego,
l)
zasad wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej,
m)
dopełnienia obowiązku zawodowego adwokatów w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez adwokatów;
13)
zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie;
14)
wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
15)
współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.