Art. 56. - [Kompetencje Zjazdu] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  56.  [Kompetencje Zjazdu]

Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Adwokatury należy w szczególności:

1)
wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej;
2)
wybór - niebędących dziekanami - adwokatów wchodzących w skład Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
wybór członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej;
3a)
ustalanie liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych;
4)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium;
5)
wytyczanie kierunków działania samorządu adwokackiego, a także ustalanie liczby izb adwokackich;
6)
uchwalanie regulaminów dotyczących:
a)
trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów, z wyjątkiem regulaminów, o których mowa w art. 58 pkt 12 lit. i,
b)
(uchylona),
c)
(uchylona),
d)
trybu obrad Zjazdu;
7)
określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury.