Art. 48. - [Kompetencje dziekana i wicedziekana okręgowej rady adwokackiej] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  48.  [Kompetencje dziekana i wicedziekana okręgowej rady adwokackiej]
1. 
Dziekan reprezentuje okręgową radę adwokacką, kieruje jej pracami, przewodniczy na jej posiedzeniu oraz wykonuje czynności przewidziane w niniejszej ustawie.
2. 
Wicedziekan jest stałym zastępcą dziekana.
3. 
Dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu ostrzeżenia za dopuszczenie się uchybienia mniejszej wagi. Decyzja dziekana podlega zaskarżeniu do okręgowej rady adwokackiej.
4. 
Inne decyzje dziekana podlegają zaskarżeniu w wypadkach przewidzianych w ustawie.