Art. 45. - [Uchwały okręgowej rady adwokackiej] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  45.  [Uchwały okręgowej rady adwokackiej]
1. 
Do ważności uchwały okręgowej rady adwokackiej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym dziekana lub wicedziekana.
2. 
Uchwała okręgowej rady adwokackiej zapada większością głosów; w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
3. 
Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos.