Art. 40. - [Kompetencje zgromadzenia izby adwokackiej] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  40.  [Kompetencje zgromadzenia izby adwokackiej]

Do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należy:

1)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury;
2)
wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz członków i zastępców członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej;
3)
uchwalanie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby;
4)
(utracił moc);
5)
rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej rady adwokackiej;
6)
zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie okręgowej radzie adwokackiej absolutorium;
7)
podejmowanie innych uchwał.