Art. 4b. - [Zakaz wykonywania zawodu] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r.
Art.  4b.  [Zakaz wykonywania zawodu]
1. 
Adwokat nie może wykonywać zawodu:
1)
jeżeli pozostaje w stosunku pracy;
2)
(uchylony);
3)
jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu;
4)
jeżeli został ubezwłasnowolniony;
5)
w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.
2. 
(uchylony).
3. 
Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.