Art. 6. - [Organ naczelny w zakresie łowiectwa] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2023 r.
Art.  6.  [Organ naczelny w zakresie łowiectwa]

Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy do spraw środowiska.