Art. 52. - [Występki] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2023 r.
Art.  52.  [Występki]

Kto:

1)
gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
2)
wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,
3)
narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4,
4)
hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,
5)
sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,
6)
pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego,
7)
wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia,
8)
celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania,
9)
dokonuje wprowadzenia do środowiska:
a)
bez zgłoszenia, o którym mowa w art. 16a ust. 1, albo niezgodnie z tym zgłoszeniem,
b)
przed upływem terminu, o którym mowa w art. 16a ust. 5,
c)
w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 16a ust. 8

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.