[Wykroczenia] - Art. 51. - Prawo łowieckie. - Dz.U.2022.1173 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Wykroczenia] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  51.  [Wykroczenia]
1. 
Kto:
1)
strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych,
2)
wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,
3)
przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
4)
niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
5)
niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,
6)
poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
7)
wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego,
7a)
nie przestrzega zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny,
8)
(uchylony)

- podlega karze grzywny.

2. 
W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.