Art. 46g. - [Szkolenia organizowane przez Lasy Państwowe] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  46g.  [Szkolenia organizowane przez Lasy Państwowe]

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe organizuje szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla:

1)
przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
2)
przedstawicieli izb rolniczych, o których mowa w art. 46d ust. 5;
3)
przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.