[Szacowanie ostateczne; wypłata odszkodowania] - Art. 46c. - Prawo łowieckie. - Dz.U.2022.1173 t.j. - OpenLEX

Art. 46c. - [Szacowanie ostateczne; wypłata odszkodowania] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r.
Art.  46c.  [Szacowanie ostateczne; wypłata odszkodowania]
1. 
Podczas szacowania ostatecznego ustala się:
1)
gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
2)
rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
3)
stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
4)
obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
5)
obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
6)
procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
7)
plon z 1 ha;
8)
wysokość odszkodowania.
2. 
Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.
3. 
O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
4. 
O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7 - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.
5. 
Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:
1)
imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym;
2)
datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego;
3)
dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego, o których mowa w ust. 1;
4)
szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5)
czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.
6. 
Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.
7. 
Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2.
8. 
Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.