[Wprowadzenie do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń] - Art. 16a. - Prawo łowieckie. - Dz.U.2022.1173 t.j. - OpenLEX

Art. 16a. - [Wprowadzenie do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  16a.  [Wprowadzenie do środowiska bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń]
1. 
Wprowadzenie do środowiska w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych bażanta, daniela lub muflona w celu zasiedleń, zwane dalej "wprowadzeniem do środowiska", wymaga zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska przed terminem dokonania wprowadzenia do środowiska, a w przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona - także zasięgnięcia opinii właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2. 
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.
3. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę i siedzibę dokonującego zgłoszenia;
2)
obwód łowiecki, w którym zostanie dokonane wprowadzenie do środowiska;
3)
cel i uzasadnienie konieczności wprowadzenia do środowiska, w tym opis wpływu wprowadzenia do środowiska na prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze;
4)
nazwę naukową gatunku, nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje, oraz liczbę osobników, które zostaną wprowadzone do środowiska;
5)
określenie sposobu, miejsca i czasu wprowadzenia do środowiska oraz zagrożeń związanych z wprowadzeniem do środowiska;
6)
podmiot, który dokona wprowadzenia do środowiska;
7)
plan kontroli liczebności gatunku objętego wprowadzeniem do środowiska;
8)
proponowany okres, w jakim wprowadzenie do środowiska zostanie dokonane, nie dłuższy niż 5 lat.
4. 
W przypadku gdy wprowadzenie do środowiska dotyczy daniela lub muflona, do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
5. 
Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 i 4, minister właściwy do spraw środowiska wzywa zgłaszającego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
6. 
Minister właściwy do spraw środowiska może wystąpić do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii o wpływie zamierzonego wprowadzenia do środowiska na rodzime gatunki i siedliska przyrodnicze, w szczególności na gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, o których mowa odpowiednio w art. 5 pkt 1a i 17a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
7. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje opinię, o której mowa w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu wystąpienia ministra właściwego do spraw środowiska. Przepisów art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
8. 
Wprowadzenie do środowiska może zostać dokonane, jeżeli minister właściwy do spraw środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu w terminie 45 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
9. 
Minister właściwy do spraw środowiska wnosi sprzeciw, jeżeli:
1)
wprowadzenie do środowiska będzie szkodliwe dla rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych albo
2)
zgłaszający nie usunie braków w zgłoszeniu w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5.
10. 
Minister właściwy do spraw środowiska może, w celu dokonania weryfikacji stanu faktycznego ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzić kontrolę wprowadzenia do środowiska poprzez:
1)
sprawdzenie dokumentów związanych z wprowadzeniem do środowiska lub
2)
zapewnienie obecności osoby wyznaczonej do przeprowadzenia kontroli przy wprowadzeniu do środowiska.
11. 
Do kontroli wprowadzenia do środowiska stosuje się przepisy art. 44 ust. 6-12.
12. 
Zakazuje się wprowadzenia do środowiska:
1)
bez zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1;
2)
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5;
3)
niezgodnie z dokonanym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1;
4)
w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8.