Art. 92. - [Delegacja ustawowa] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  92.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem zasad bezpiecznej eksploatacji lotniczych urządzeń naziemnych, funkcji lotniczych urządzeń naziemnych oraz bezpieczeństwa operacji lotniczych:
1)
klasyfikację lotniczych urządzeń naziemnych;
2)
zadania zarządzającego lotniczym urządzeniem naziemnym;
3)
warunki techniczne, jakie powinny spełniać lotnicze urządzenia naziemne, oraz warunki ich eksploatacji;
4)
szczegółowy zakres danych ujęty we wniosku o wpis lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru w zależności od rodzaju lotniczego urządzenia naziemnego;
5)
szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki technicznej lotniczego urządzenia naziemnego;
6)
szczegółowy sposób prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;
7)
sposób określania i wyznaczania granic przestrzennych powierzchni ograniczających zabudowę oraz nanoszenia ich na mapy;
8)
warunki, jakie powinny spełniać obiekty na obszarze powierzchni ograniczających zabudowę.
2. 
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych, z uwzględnieniem potrzeb bezpiecznej eksploatacji lotnisk i bezpieczeństwa żeglugi powietrznej oraz mając na uwadze wymagania dla jakości danych lotniczych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób wyznaczania powierzchni ograniczających przeszkody;
2)
sposób i rodzaj oznakowania przeszkód lotniczych;
3)
sposób i warunki udzielania zwolnień z obowiązku oznakowania przeszkód lotniczych i zezwoleń na zmianę sposobu lub rodzaju ich oznakowania;
4)
rodzaje przeszkód lotniczych niepodlegających zgłoszeniu lub oznakowaniu;
5)
sposób i warunki uznawania za przeszkody lotnicze obiektów, o których mowa w art. 871 ust. 1 pkt 4, oraz zakres informacji i dokumentów dołączanych do wniosku, o którym mowa w art. 871 ust. 2;
6)
sposób i warunki udzielania zgody, o której mowa w art. 87 ust. 3, oraz dokumenty dołączane do wniosku o udzielenie takiej zgody;
7)
warunki powstawania obiektów, o których mowa w art. 87 ust. 4;
8)
sposób i terminy zgłaszania przeszkód lotniczych oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym, zakres informacji podlegających zgłoszeniu oraz sposób przekazywania informacji do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3;
9)
sposób prowadzenia ewidencji przeszkód lotniczych;
10)
informacje ujęte w ewidencji przeszkód lotniczych podlegające udostępnieniu;
11)
urządzenia o charakterze niebezpiecznym, o których mowa w art. 871 ust. 10.