Art. 91. - [Wykreślenie lotniczego urządzenia naziemnego z rejestru lotniczych urządzeń naziemnych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  91.  [Wykreślenie lotniczego urządzenia naziemnego z rejestru lotniczych urządzeń naziemnych]

Prezes Urzędu może w drodze decyzji administracyjnej wykreślić lotnicze urządzenie naziemne z rejestru urządzeń naziemnych:

1)
na wniosek zarządzającego lotniczym urządzeniem naziemnym;
2)
jeżeli urządzenie nie spełnia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych, określonych na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;
3)
jeżeli trwale zaprzestano eksploatacji lotniczego urządzenia naziemnego.