Art. 877. - [Dokonywanie uzgodnień i opiniowanie aktów planistycznych pod kątem zagrożeń dla ruchu statków powietrznych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  877 [Dokonywanie uzgodnień i opiniowanie aktów planistycznych pod kątem zagrożeń dla ruchu statków powietrznych]
1. 
W celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska, projekty planów ogólnych gminy, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzgadniają odpowiednio:
1)
Prezes Urzędu - w przypadku lotniska cywilnego - dla terenów, na których:
a)
znajduje się lub jest planowane lotnisko zgodnie z zatwierdzonym planem generalnym,
b)
wydano promesę zezwolenia, o której mowa w art. 57 ust. 1,
c)
wydano zezwolenie, o którym mowa w art. 55 ust. 2,
d)
wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody zgodnie z art. 87 ust. 1;
2)
terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej w sprawach rekrutacji, operacyjno-obronnych i administracji niezespolonej, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 374, 641 i 1615) - w przypadku lotniska wpisanego wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych;
3)
minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku lotniska wpisanego wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk służb porządku publicznego.
2. 
Organy, o których mowa w ust. 1, zgodnie z właściwością określoną w ust. 1, opiniują plany zagospodarowania przestrzennego województwa dla terenów, na których wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody zgodnie z art. 87 ust. 1.
3. 
Zgodnie z właściwością określoną w ust. 1 organy wydają odpowiednio opinie inne niż opinie, o których mowa w ust. 2, dotyczące możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy.