Art. 83c. - [Udzielenie odstępstwa od wymogu biegłej znajomości języka angielskiego] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  83c.  [Udzielenie odstępstwa od wymogu biegłej znajomości języka angielskiego]
1. 
Prezes Urzędu, na wniosek zarządzającego lotniskiem, w drodze decyzji administracyjnej, udziela odstępstwa, o którym mowa w ADR.OPS.B.029 lit. g załącznika IV do rozporządzenia nr 139/2014/UE, jeżeli z oceny bezpieczeństwa, o której mowa w ADR.OPS.B.029 lit. g załącznika IV do rozporządzenia nr 139/2014/UE, wynika, że zastosowanie tego odstępstwa nie obniży poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządzający lotniskiem dołącza:
1)
analizę bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania wtargnięciom na drogę startową przeprowadzoną w ramach systemu, o którym mowa w ADR.OR.D.005 lit. b pkt 4 załącznika III do rozporządzenia nr 139/2014/UE;
2)
opinię lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa na drodze startowej.
3. 
Ocena bezpieczeństwa, o której mowa w ADR.OPS.B.029 lit. g załącznika IV do rozporządzenia nr 139/2014/UE, uwzględnia:
1)
wyniki analizy bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 2 pkt 1;
2)
opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2;
3)
opinię instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, funkcjonującej na danym lotnisku;
4)
wyniki kontroli przeprowadzonej na danym lotnisku przez Prezesa Urzędu;
5)
układ lotniska i lokalne uwarunkowania eksploatacyjne i techniczne oraz liczbę częstotliwości wykorzystywanych na danym lotnisku;
6)
strukturę ruchu lotniczego (krajowy, międzynarodowy) danego lotniska, w tym sezonowe szczyty ruchu;
7)
wszelkie zgłoszenia zdarzeń lotniczych, mogących mieć wpływ na wyniki oceny bezpieczeństwa.