Art. 77k. - [Roczne sprawozdanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z realizacji zadań z zakresu nadzoru nad opłatami lotniskowymi] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  77k.  [Roczne sprawozdanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z realizacji zadań z zakresu nadzoru nad opłatami lotniskowymi]
1. 
Prezes Urzędu sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu nadzoru nad opłatami lotniskowymi.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest publikowane na stronie internetowej Urzędu.