Art. 77j. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki, sposób i tryb prowadzenia konsultacji oraz ustalania taryfy opłat lotniskowych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  77j.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki, sposób i tryb prowadzenia konsultacji oraz ustalania taryfy opłat lotniskowych]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe warunki, sposób i tryb prowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 77 ust. 1 i art. 77c, w tym zakres przedstawianych informacji,
2)
szczegółowe wymagania dotyczące ustalania taryfy opłat lotniskowych,
3)
tryb zatwierdzania taryfy opłat lotniskowych i tryb jej publikacji

- kierując się zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, powiązania opłat z kosztami udostępniania obiektów i urządzeń oraz usług, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego nadzoru nad opłatami lotniskowymi.