Art. 72. - [Decyzja o wykreśleniu z rejestru lotnisk] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  72.  [Decyzja o wykreśleniu z rejestru lotnisk]
1. 
Lotnisko może zostać wykreślone z rejestru lotnisk decyzją Prezesa Urzędu:
1)
na wniosek podmiotu zakładającego lotnisko lub działającego z jego upoważnienia zarządzającego lotniskiem;
2)
jeżeli trwale zaprzestano jego eksploatacji.
2. 
W przypadku gdy zarządzający rażąco naruszył przepisy niniejszej ustawy, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, wzywa go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Prezes Urzędu cofa zarządzającemu zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego lub wykreśla lotnisko z rejestru lotnisk.