Art. 71e. - [Delegacja ustawowa - zakres informacji wymaganych do wydania decyzji w celu ograniczenia hałasu generowanego na lotniskach] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  71e.  [Delegacja ustawowa - zakres informacji wymaganych do wydania decyzji w celu ograniczenia hałasu generowanego na lotniskach]

Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie potrzebę ograniczenia lub zmniejszenia uciążliwości hałasu w porcie lotniczym, określi, w drodze rozporządzenia:

1)
zakres informacji wymaganych do przeprowadzenia konsultacji w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 6 rozporządzenia nr 598/2014/UE;
2)
tryb i sposób prowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 71b ust. 1;
3)
katalog podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w konsultacjach;
4)
szczegółowy sposób oraz terminy, w jakich podmioty, o których mowa w art. 71b ust. 4, przekazują zarządzającemu portem lotniczym informacje określone zgodnie z pkt 1.