Art. 67g. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki organizacji i koordynacji rozkładów lotów] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  67g.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki organizacji i koordynacji rozkładów lotów]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób:

1)
wprowadzenia oraz znoszenia koordynacji i organizacji rozkładów lotów - mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie przyznawania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych, konieczność przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz przejrzystość postępowania;
2)
wyboru, powoływania oraz odwoływania koordynatora i organizatora rozkładów lotów oraz dokumenty i informacje, jakie powinny zostać złożone przez kandydata ubiegającego się o powołanie na koordynatora lub organizatora rozkładów lotów - mając na uwadze przejrzystość procesu wyboru koordynatora i organizatora rozkładów lotów;
3)
opracowywania i opiniowania projektu budżetu koordynatora i organizatora rozkładów lotów, termin złożenia projektu budżetu koordynatora i organizatora rozkładów lotów do zatwierdzenia oraz dokumenty i informacje, jakie powinny być złożone do tych projektów - mając na uwadze przejrzystość procesu sporządzania budżetu;
4)
obliczania wysokości opłat za koordynację i organizację rozkładów lotów wnoszonych przez przewoźników lotniczych - mając na uwadze zasadę niedyskryminacji oraz dostępność informacji umożliwiających ustalenie wysokości opłat;
5)
postępowania Prezesa Urzędu w przypadku zniesienia organizacji i koordynacji rozkładów lotów - mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie przyznawania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych, konieczność przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz przejrzystość postępowania;
6)
wyznaczania parametrów koordynacyjnych - mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie przyznawania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych oraz przejrzystość procesu wyznaczania tych parametrów;
7)
obliczania rekompensaty, o której mowa w art. 67d ust. 4 - mając na uwadze zasadę niedyskryminacji oraz dostępność informacji umożliwiających ustalenie wysokości rekompensaty.