Art. 67b. - [Powołanie, odwołanie, wymagania na stanowisku koordynatora rozkładów lotów] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  67b.  [Powołanie, odwołanie, wymagania na stanowisku koordynatora rozkładów lotów]
1. 
W porcie lotniczym, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, Prezes Urzędu powołuje i odwołuje koordynatora zgodnie z rozporządzeniem nr 95/93/WE.
2. 
Koordynator musi spełniać następujące warunki:
1)
posiadać wykształcenie wyższe i wiedzę lub doświadczenie w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń;
2)
posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego;
3)
nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów (wymóg dobrej reputacji);
4)
być niezależny w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 95/93/WE;
5)
swoją dotychczasową działalnością dawać rękojmię należytego sprawowania funkcji.
3. 
Koordynator, powołany w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, nie musi posiadać znajomości języka polskiego.
4. 
Jeżeli koordynatorem jest osoba prawna, warunki, o których mowa w ust. 2, stosuje się do osób działających w jej imieniu w zakresie koordynacji rozkładów lotów oraz osób faktycznie pełniących działalność koordynacyjną.
5. 
Nadzór nad działalnością koordynatora sprawuje Prezes Urzędu. Prezes Urzędu ocenia działalność koordynatora w szczególności pod względem:
1)
spełniania przez koordynatora oraz osoby, o których mowa w ust. 4, warunków, o których mowa w ust. 2;
2)
zgodności działań z prawem;
3)
niedyskryminacji, niezależności, neutralności i przejrzystości działania;
4)
zgodności wydatkowania środków z celami wynikającymi z budżetu koordynatora.
6. 
W zakresie nadzoru Prezes Urzędu jest uprawniony do:
1)
żądania udzielenia przez koordynatora wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących jego działalności;
2)
dostępu do wszelkich pomieszczeń, materiałów, dokumentów oraz innych danych związanych z działalnością koordynatora, a także żądania kopii tych materiałów i dokumentów.
7. 
Prezes Urzędu odwołuje koordynatora, w przypadku gdy:
1)
została zniesiona koordynacja rozkładów lotów albo
2)
koordynator:
a)
przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 2,
b)
nie pełni swoich obowiązków w sposób określony w art. 67c ust. 2a,
c)
wydatkuje środki niezgodnie z celami wynikającymi z budżetu koordynatora,
d)
utracił trwałą zdolność do wykonywania czynności w zakresie koordynacji lub
e)
zrezygnował z pełnienia swoich obowiązków, lub
3)
osoby, o których mowa w ust. 4, przestały spełniać warunki, o których mowa w ust. 2.
8. 
Prezes Urzędu odwołuje koordynatora w przypadku trzykrotnej odmowy zatwierdzenia budżetu koordynatora na ten sam okres.
9. 
W przypadku odwołania koordynatora lub braku możliwości pełnienia przez dotychczasowego koordynatora obowiązków, Prezes Urzędu wyznacza koordynatora zastępującego, pełniącego obowiązki do czasu powołania koordynatora zgodnie z ust. 1 i przepisami wydanymi na podstawie art. 67g albo do czasu ustania przeszkód uniemożliwiających wykonywanie czynności przez dotychczasowego koordynatora. Koordynator zastępujący działa na podstawie budżetu dotychczasowego koordynatora.
10. 
Koordynatorem zastępującym może być koordynator lub organizator rozkładów lotów powołany dla innego portu lotniczego.
11. 
Do koordynatora zastępującego nie stosuje się przepisów dotyczących wyboru i powoływania koordynatora oraz opracowywania, zatwierdzania i odmowy zatwierdzania budżetu koordynatora.