Art. 63. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady klasyfikacji lotnisk oraz tryb prowadzenia rejestru lotnisk] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  63.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady klasyfikacji lotnisk oraz tryb prowadzenia rejestru lotnisk]

Minister właściwy do spraw transportu, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe zasady klasyfikacji lotnisk;
2)
wzór rejestru lotnisk;
3)
szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;
4)
zmiany cech lotniska, uwzględniając podział na zmiany:
a)
wymagające uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu,
b)
podlegające tylko wpisowi do rejestru lotnisk;
5)
szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk;
6)
(uchylony).