Art. 55a. - [Publikacja w BIP informacji o wydanym zezwoleniu na założenie lotniska oraz treści zezwolenia; udostępnianie dokumentacji sprawy; odwołanie od zezwolenia oraz skarga do sądu administracyjnego] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  55a.  [Publikacja w BIP informacji o wydanym zezwoleniu na założenie lotniska oraz treści zezwolenia; udostępnianie dokumentacji sprawy; odwołanie od zezwolenia oraz skarga do sądu administracyjnego]
1. 
Do zezwolenia na założenie lotniska, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. 
Do postępowania w sprawie wydania zezwolenia na założenie lotniska, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.