Art. 51. - [Obowiązek przestrzegania warunków i ograniczeń zawartych w świadectwie zdatności do lotu, pozwoleniu na wykonywanie lotu oraz w innych dokumentach] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  51.  [Obowiązek przestrzegania warunków i ograniczeń zawartych w świadectwie zdatności do lotu, pozwoleniu na wykonywanie lotu oraz w innych dokumentach]
1. 
Użytkownik, dowódca i inni członkowie załogi statku powietrznego są obowiązani do przestrzegania warunków i ograniczeń ustanowionych w świadectwie zdatności do lotu, pozwoleniu na wykonywanie lotów lub innym równoważnym dokumencie i dokumentach z nimi związanych.
2. 
Użytkownik statku powietrznego i inne osoby wykonujące na jego zlecenie zadania związane z użytkowaniem, naprawami lub obsługą techniczną statku powietrznego mają obowiązek zawiadamiania Prezesa Urzędu o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie dla zdatności statku powietrznego do lotu.