Art. 49b. - [Eksportowe świadectwo zdatności do lotu] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  49b.  [Eksportowe świadectwo zdatności do lotu]
1. 
Dla statku powietrznego, silnika lub śmigła, przeznaczonego na eksport do państwa trzeciego, Prezes Urzędu stwierdza zgodność statku powietrznego, silnika lub śmigła z:
1)
wymaganiami określonymi w certyfikacie typu wydanym albo uznanym przez:
a)
EASA - w przypadku statku powietrznego objętego nadzorem EASA,
b)
Prezesa Urzędu - w przypadku statku powietrznego nieobjętego nadzorem EASA,
2)
przepisami prawa w zakresie ciągłej zdatności do lotu, z uwzględnieniem specjalnych wymagań państwa trzeciego

– przez wydanie eksportowego świadectwa zdatności do lotu.

2. 
Dla nowo budowanego statku powietrznego Prezes Urzędu stwierdza zgodność stanu technicznego statku powietrznego z wymaganiami określonymi w certyfikacie typu wydanym albo uznanym przez:
1)
EASA - w przypadku statku powietrznego objętego nadzorem EASA,
2)
Prezesa Urzędu - w przypadku statku powietrznego nieobjętego nadzorem EASA

– przez wydanie eksportowego świadectwa zdatności do lotu.

3. 
Wydanie eksportowego świadectwa zdatności do lotu następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu.