Art. 45. - [Obowiązek posiadania ważnego świadectwa zdatności do lotu, pozwolenia na wykonywanie lotów lub innego równoważnego dokumentu] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  45.  [Obowiązek posiadania ważnego świadectwa zdatności do lotu, pozwolenia na wykonywanie lotów lub innego równoważnego dokumentu]

Zabrania się używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statku powietrznego, który nie posiada ważnego świadectwa zdatności do lotu, pozwolenia na wykonywanie lotów dla statków powietrznych kategorii specjalnej, zwanego dalej "pozwoleniem na wykonywanie lotów", albo innego równoważnego dokumentu lub nie spełnia warunków określonych w certyfikacie typu, uzupełniającym certyfikacie typu, pozwoleniu na wykonywanie lotów lub innym równoważnym dokumencie.