Art. 39. - [Termin zgłoszenia zmiany danych rejestrowych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  39.  [Termin zgłoszenia zmiany danych rejestrowych]
1. 
Zgłoszenie zmiany danych rejestrowych podlegających wpisaniu do rejestru statków powinno być dokonane w terminie 14 dni od jej zaistnienia.
2. 
Jeżeli właściciel lub inny użytkownik nie dokonali zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu po jednorazowym bezskutecznym wezwaniu może dokonać stosownego wpisu z urzędu, zaznaczając tę okoliczność w rejestrze.