Art. 36. - [Dane wpisywane w rejestrze cywilnych statków powietrznych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  36.  [Dane wpisywane w rejestrze cywilnych statków powietrznych]
1. 
W rejestrze statków wpisuje się:
1)
dane dotyczące:
a)
rodzaju i charakterystyki statku powietrznego,
b)
właściciela i innego niż właściciel użytkownika statku powietrznego oraz ich pełnomocników,
c)
praw rzeczowych ustanowionych na statku powietrznym,
d)
porozumień, o których mowa w art. 32 ust. 1 lub 2;
2)
znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny statku powietrznego.
2. 
Każda zmiana danych rejestrowych podlega wpisowi do rejestru.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).