Art. 34. - [Jawność rejestru cywilnych statków powietrznych; wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia z rejestru; wypisy z rejestru] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  34.  [Jawność rejestru cywilnych statków powietrznych; wpisy, zmiany wpisów, wykreślenia z rejestru; wypisy z rejestru]
1. 
Rejestr cywilnych statków powietrznych, zwany dalej "rejestrem statków", prowadzi Prezes Urzędu.
1a. 
Rejestr statków jest jawny. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu w rejestrze podlegają ochronie zgodnie z przepisami o tajemnicach prawnie chronionych.
1b. 
Prezes Urzędu dokonuje, w drodze decyzji administracyjnej, wpisania statku powietrznego do rejestru statków, zmiany danych rejestrowych, odmowy wpisania i wykreślenia statku powietrznego z tego rejestru.
2. 
Prezes Urzędu może upoważnić do wykonywania niektórych czynności związanych z prowadzeniem rejestru statków inne organy albo jednostki wyspecjalizowane w wykonywaniu takich czynności.
3. 
Wypisy z rejestru wydaje się na wniosek zainteresowanych podmiotów.