Art. 26m. - [Tryb ściągnięcia należności z tytułu opłat lotniczych oraz wpłaty lotniczej; uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  26m.  [Tryb ściągnięcia należności z tytułu opłat lotniczych oraz wpłaty lotniczej; uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]
1. 
Ściągnięcie należności z tytułu opłat lotniczych oraz wpłaty lotniczej następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
2. 
Opłaty lotnicze oraz wpłata lotnicza stanowią dochód budżetu państwa.
3. 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłat lotniczych i wpłaty lotniczej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.). Uprawnienia organów podatkowych określone w tych przepisach przysługują Prezesowi Urzędu.