Art. 26b. - [Określenie opłaty lotniczej w wysokości stawki zerowej w stosunku do obcego przewoźnika lotniczego; ulgi w opłatach lotniczych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  26b.  [Określenie opłaty lotniczej w wysokości stawki zerowej w stosunku do obcego przewoźnika lotniczego; ulgi w opłatach lotniczych]
1. 
Prezes Urzędu określa, na zasadzie wzajemności, z wyjątkiem przewoźników lotniczych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w stosunku do obcego przewoźnika lotniczego opłatę lotniczą za zezwolenia na wykonywanie przewozu lotniczego w wysokości stawki zerowej, w przypadku gdy odpowiednie przepisy w państwie ustanowienia tego przewoźnika taką opłatę przewidują, a polscy przewoźnicy nie są zobowiązani do jej uiszczenia.
2. 
Do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są uprawnieni:
1)
osoby, które nie ukończyły 21 lat - ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
2)
osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat - ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
3)
żołnierze odbywający obowiązkową zasadniczą służbę wojskową - ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
4)
osoby niepełnosprawne - ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.