Art. 22c. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady udzielana dofinansowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  22c.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady udzielana dofinansowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz przepisów międzynarodowych i przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej:

1)
szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie:
a)
zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b,
b)
obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 183 i 197;
2)
dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie;
3)
terminy składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie;
4)
wzór wniosku o dofinansowanie;
5)
szczegółowe warunki i tryb przekazywania i rozliczania dofinansowania.