Art. 189c. - [Rozszerzone sprawdzenie przeszłości] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  189c.  [Rozszerzone sprawdzenie przeszłości]
1. 
Rozszerzone sprawdzenie przeszłości obejmuje:
1)
ustalenie tożsamości osoby podlegającej sprawdzeniu na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji z rejestrów karnych we wszystkich obcych państwach pobytu z ostatnich 5 lat;
3)
uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji o zatrudnieniu, kształceniu i wszystkich przerwach w zatrudnieniu i kształceniu z ostatnich 5 lat;
4)
uzyskanie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku.
2. 
Rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadza się wobec:
1)
osób prowadzących kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu lub stosujących inne środki kontroli w zakresie ochrony w strefie zastrzeżonej lotniska oraz osób mających dostęp bez eskorty do strefy zastrzeżonej lotniska;
2)
osób prowadzących kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu lub stosujących inne środki kontroli w zakresie ochrony na rzecz zarejestrowanego agenta lub zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego;
3)
posiadaczy karty identyfikacyjnej członka załogi i posiadaczy CMC;
4)
osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony, o których mowa w pkt 1 i 2;
5)
kierowników do spraw ochrony:
a)
portu lotniczego,
b)
polskiego przewoźnika lotniczego,
c)
zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znanego nadawcy,
d)
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
e)
lotniska innego niż port lotniczy;
6)
instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
7)
krajowych i wewnętrznych audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz posiadaczy certyfikatu inspektora lotnictwa cywilnego wydanego przez Prezesa Urzędu;
8)
osób pełniących funkcję unijnego podmiotu zatwierdzającego;
9)
osób kierowanych na szkolenie w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa;
10)
osób mających uprawnienia administratora lub nieograniczony dostęp bez nadzoru do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych i danych wykorzystywanych do celów ochrony lotnictwa cywilnego przez:
a)
zarządzających lotniskami,
b)
przewoźników lotniczych,
c)
zarejestrowanych agentów,
d)
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej,
e)
zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego;
11)
kontrolerów ruchu lotniczego.
3. 
Rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadza:
1)
zarządzający lotniskiem - wobec osób:
a)
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 5 lit. a oraz pkt 10 lit. a,
b)
bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
c)
o których mowa w ust. 2 pkt 9, które są rekrutowane do pracy lub zatrudnione w służbie ochrony lotniska;
2)
przewoźnik lotniczy - wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3, pkt 5 lit. b i pkt 10 lit. b;
3)
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. d, pkt 10 lit. d i pkt 11;
4)
Prezes Urzędu - wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 6-8;
5)
podmiot kierujący na szkolenie - wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 9, innych niż rekrutowane do pracy lub zatrudnione w służbie ochrony lotniska;
6)
podmiot, na rzecz którego są wykonywane środki kontroli w zakresie ochrony - wobec osób:
a)
o których mowa w ust. 2 pkt 2,
b)
bezpośrednio nadzorujących osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
c)
o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c,
d)
o których mowa w ust. 2 pkt 10 lit. c i e;
7)
zarządzający lotniskiem innym niż port lotniczy - wobec osób, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e.
4. 
Rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadza się raz na 12 miesięcy, z wyjątkiem informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku, udzielanych w trybie i na zasadach określonych w art. 189d-189g.
5. 
Negatywny wynik rozszerzonego sprawdzenia przeszłości uniemożliwia wykonywanie zadań, w związku z którymi sprawdzenie było przeprowadzone.