Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1580 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  187a.  [Ogrodzenie lotnisk]
1.  Lotniska, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2, posiadają ogrodzenie, które spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
2.  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie lotnisk, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2, mając na uwadze ochronę lotnictwa cywilnego i ograniczenie możliwości dostępu zwierząt na teren lotniska.