Art. 186e. - [Wyznaczenie znanego nadawcy] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  186e.  [Wyznaczenie znanego nadawcy]
1. 
Prezes Urzędu wyznacza znanego nadawcę na podstawie pkt 6.4.1 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998/UE, w drodze decyzji administracyjnej, po sprawdzeniu spełnienia wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz po uzyskaniu informacji o braku negatywnych przesłanek dotyczących osób:
1)
reprezentujących sprawy spółek - w przypadku spółek osobowych;
2)
wchodzących w skład zarządów i rad nadzorczych - w przypadku spółek kapitałowych;
3)
reprezentujących sprawy znanego nadawcy - w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1 i 2.
2. 
Wyznaczenia dokonuje się na wniosek, do którego dołącza się:
1)
oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie zobowiązuje się do przestrzegania wymagań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
2)
oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie poddaje się czynnościom audytorskim realizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 189 ust. 2;
3)
program ochrony podmiotu przed aktami bezprawnej ingerencji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 1, uwzględniający wymogi określone w rozporządzeniu nr 300/2008/WE.
3. 
Przepisy art. 186c ust. 4 w stosunku do znanego nadawcy stosuje się odpowiednio.
4. 
Prezes Urzędu cofa wyznaczenie, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzi, że znany nadawca utracił zdolność do wyznaczenia oraz nie spełnia wymogów stawianych mu w zakresie ochrony.