Art. 15. - [Zakres pojęcia obszaru niepodlegającego zwierzchnictwu żadnego państwa] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  15.  [Zakres pojęcia obszaru niepodlegającego zwierzchnictwu żadnego państwa]
1. 
Ilekroć w przepisach mowa jest o obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, dotyczy to także obszarów o nieokreślonym zwierzchnictwie.
2. 
(uchylony).