Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1580 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r.
Art.  133.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki i sposób zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego]

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, mając na względzie umowy i przepisy międzynarodowe oraz bezpieczeństwo ruchu lotniczego.